Miljöpolicy

För Törnkvist Bygg AB är ett långsiktigt miljöarbete viktigt och vi utgår alltid från kundens behov.

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Törnkvist bygg ska bidra till en god och hållbar miljö genom att:

  • Ta ansvar för miljön, känna till och följa gällande lagar och aktivt arbeta med att minimera miljöpåverkan.
  • Att ständigt förfina vårt arbetssätt och våra medarbetare, så att vi blir bättre på att hitta
    alternativ för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande.
  • Utveckla och bygga energieffektiva byggnader.
  • Använda material med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Använda material på ett så resurssmart sätt som möjligt.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial.